piatok 19. decembra 2014

Recenzia CD Magnus Lindberg : Violin Concerto
Magnus Lindberg
Violin Concerto. Jubilees. Souvenir
Pekka Kuusisto
Tapiola Sinfonietta
Ondine 2013

Koncertantná forma bola fínskemu skladateľovi Magnusovi Lindbergovi vždy veľmi blízka. Po dvoch klavírnych, jednom klarinetovom a violončelovom koncerte z predošlých rokov napísal v roku 2006 aj koncert pre husle. Hoci objednávka koncertu súvisela s dvestopäťdesiatym výročím Mozartovho narodenia a dielo bolo uvedené na festivale Mostly Mozart v New Yorku v roku 2006, nejde o žiadnu poctu Amadeovi. Azda jediným spoločným prvkom tu je veľkosť ansámblu v rozsahu malého mozartovského orchestra. Trojčasťový koncert, ktorého časti na seba nadväzujú bez prerušenia, ukazuje, ako ďaleko sa Lindberg posunul od svojich zvukovo nekompromisných raných diel smerom k mäkšiemu, sonoristickému ideálu. Prvá časť koncertu vykazuje zreteľné tonálne štruktúry okolo jasných harmonických centier a Lindberg sa tu silne opiera o svoje spektralistické korene, ktoré ho od štúdia v IRCAMe natrvalo ovplyvňujú. Okrem spektralizmu patrí k neodmysliteľnej súčasti Lindbergovej filozofie i kalkulácia výsledného zvuku, prijateľná percepčná kvalita diel a funkčná  interakcia s poslucháčom, čo sú hodnoty, ktoré Lindberg prezentoval spolu so skladateľmi Kaajiou Saariaho, Esa-Pekka Salonenom a Jouni Kaipainenom už v neformálnom združení Korvat auki! (Uši dokorán), ktorý založili ešte v roku 1980 na podporu „mainstreamového modernizmu.“ Oproti Lindbergovým predošlým atematickým dielam je v husľovom koncerte cítiť väčšiu afinitu voči  tematickej práci s hudobným materiálom. S obľubou narúša textúry súvislého zvukového kontinua orchestra pomocou trilkov, glissánd, tremola a vibrata i náhlych vpádov brutálnej rytmiky tympanov a kontrabasov do partu sólistu, pohybujúceho sa neprestajne v celej škále nástrojového rozsahu. Lindbergova hudba už na prvé počutie syntetizuje všetku mysliteľnú hudobnú minulosť, concerto grosso, imitačné techniky, skrjabinovské postupy, ideu sibeliovského tzv. kontinuálneho zvuku, expresionizmus i prvky rockovej a popovej hudby v často vtipných ponáškach na filmovú hudbu. V prvom rade ale ide o výsostne aktuálnu, mimoriadne sofistikovanú, mnohovrstevnú, prepracovanú „pulzujúcu“ štruktúru nesmierne komplikovaných metrických modulácií, ktoré v procese tvorby kontroluje Lindbergom vyvinutý software a ktoré sólistovi i ansámblu doslova nedajú vydýchnuť. Sólista Pekka Kuusisto dokonca hovorí o agresívnom charaktere koncertu, ktorého prvá časť sólistu „odtláča“ do úzadia, kým zvyšné dve sa pokúšajú nájsť zmierlivú rovnováhu medzi oboma entitami. Druhá časť prináša lyrické momenty a typický prvok Lindbergovej hudby - „odkrývanie“ akordickej štruktúry pomocou postupných ligatúr, rozkladov a arpeggií, ktoré akoby schválne transparentne odhaľovali vertikálny prierez akordov, vytváraných pomocou spektrálnej analýzy tónov. Nie je bez zaujímavosti, že na konci časti zaznie priam klasicisticky poňatá kadencia sólistu. Finále koncertu je plné dramatického výrazu s priznanými jazzovými a rockovými prvkami a na samom vrchole Lindberg namieša do spektralistického „kotla“ ešte koktail „dvořákovských“ symfonických farieb krížených azda s Johnom Williamsom. Sólista Jukka Kuusista tu potvrdzuje, že popri renomé, ktoré má ako sólista diel klasicko-romantickej tradície, patrí predovšetkým k vyhľadávaným interpretom diel súčasnej hudby. Je obdivuhodné, ako dokáže popri extrémne náročnému dielu, akým je Lindbergov husľový koncert, súčasne dirigovať orchester Tapiola Sinfonietta „od nástroja“.
Druhým dielom, uvedeným na albume, je cyklus šiestich orchestrálnych miniatúr pod názvom Jubilees (2000/2002), ktoré pôvodne Lindberg napísal pre klavír na počesť Pierra Bouleza. Ich orchestrálna adaptácia je presným prepisom klavírneho partu a pre Lindberga znamenala podobnú výzvu, ako svojho času pre Ravela transkripcia klavírneho diela Le Tombeau de Couperin. Šesť častí cyklu sa pravidelne strieda v kontrastných tempách, rýchle sú plné pitoreskných farieb, krátkych dynamických oblúkov a náhlych prerušení , pomalé sú naplnené vrúcnou lyrikou a exotickou ornamentikou.
Poslednou skladbou na albume je orchestrálne dielo Souvenir z roku 2010. Dielo vzniklo ako pocta dvom Lindbergovým pedagógom, Gérardovi Griseymu a Francovi Donatonimu, u ktorých v osemdesiatych rokoch v Paríži študoval. Skladbu možno charakterizovať ako komornú symfóniu a jej tri časti nepokryte vychádzajú zo symfonickej tradície. V prvej časti sa nachádzajú masívne symfonické plochy plné náhlych zmien i vtipnej rytmizácie, divoký pohyb  a zlovestné tóny, Lindberg časť opísal ako „smršť, rýchlu a úsečnú hudbu, kde dochádza ku kolízií hudobných udalostí.“ Druhá časť prináša zreteľne exotické, orientálne prvky a vysokú formu expresivity v komplikovaných textúrach, v ktorých dokonale vyniká vybrúsená Lindbergova hudobná rétorika. Lyrické farby drevených dychov a ravelovská čistota inštrumentácie striedajú burácajúce vrcholy, ktorým ostro kontrastujú osamotené sólistické vstupy individuálnych nástrojov, klavíra, harfy a huslí. Lindberg pripúšťa, že „pôvodne to mala byť pomalá časť, ktorá sa však vystupňovala do grandióznej kulminácie.“ Finále je alúziou toccaty, plná energického pohybu smerujúceho k úžasnému vyvrcholeniu v podobe burácajúcich durových akordov. Tento „ short tonal wink“ -  záver diela v čisto tonálnej harmónii, je poznávacím znamením celej Lindbergovej tvorby. Diela JubileesSouvenir diriguje sám autor. Interpretácia je vynikajúca, precízna a čistá, vynikajú najmä skvelé dychové nástroje, ale i farebné perkusie a všetky nástroje sú skvele rozmiestnené v priestore a sú jasne čitateľné. Magnus Lindberg patrí už desaťročia medzi najužšiu svetovú elitu súčasnej kompozície a tento album jeho pozíciu na výslní iba  potvrdzuje.


Pre časopis Hudobný život č. 12/2014, str. 36-37 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára