štvrtok 13. decembra 2012

Recenzia CD Milan Paľa : Violin Solo 1-3  
Milan Paľa
Violin Solo 1 (2CD/ 2 DVD Audio)
Violin Solo 2 (2CD/ 2 DVD Audio)
Violin Solo 3 (2CD/ 2DVD Audio)
Pavlík Records 2010, 2011

Veľkolepý projekt Milana Paľu vo vydavateľstve Pavlík Records, mapujúci tvorbu slovenských autorov pre sólové husle, zahŕňa už tri vydané dvojalbumy a pred sebou má plány na ďalšie nosiče. Tento v dejinách slovenského fonografického „priemyslu“ doteraz nevídaný projekt vznikol na základe iniciatívy tohto huslistu a je prehliadkou diel autorov rôznych generácií a kompozičných prístupov od relatívne konzervatívnych postojov k uplatňovaniu vyložene avantgardných princípov.
Úvodný dvojalbum tvoria diela skladateľov Ilju Zeljenku a Ladislava Burlasa. Kompozície Zeljenku vzhľadom na rozsah jeho tvorby dostávajú vôbec najväčí priestor spomedzi všetkých doposiaľ nahraných autorov. Nacházajú sa tu obe jeho Sonáty, Sonatina, Symetries, Contrasts, Poem, Monodrama či Bagattelli. Napriek tomu, že diela vznikli v rozmedzí rokov 1988 (Poem) až 2004 (Sonáta č.2Sonatina), všetky vychádzajú zo Zeljenkovej idey limitujúceho kompozičného prístupu, ohraničeného tzv. bunkovou štruktúrou štyroch tónov. Paľa tu nezabúda zdôrazniť najmä hravé až insitné momenty, ktoré pracujú s vedomou banalitou stále sa recyklujúcich a citujúcich nápadov v akejsi inflačne sa množiacej grotesknej podobe. Väčšiu pozornosť si určite zaslúžia najmä milé miniatúry Bagatelli, naratívna expresívnosť Monodrámy alebo dravé Allegro či rozverný Epilóg zo Sonáty č.2. Zaujímavá je i zvukovo osobitá  Sonatina. Klasicizujúce tonálne plochy a hravé, rytmizujúce bloky hudby, kolísavé metrické vzorce a priam kabaretné závery fráz a skladieb pôsobia nenútene a aj laický poslucháč môže ľahko identifikovať kolorit tejto miestami samorecyklujúcej sa hudobnej tvorby. Milan Paľa vyše osemdesiat minút Zeljenkovej hudby pre sólové husle interpretuje s nadhľadom a vnáša do nej osobité prvky prekvapenia a zvukovej kvality.Druhým autorom na tomto dvojdisku je Ladislav Burlas, zastúpený piatimi skladbami. Jeho husľovú tvorbu tu zastupuje napr. Cadence, plná expresívneho výrazu a precíznej štruktúry. Na pomerne zhustenej ploche tu interpret prináša výraznú výpoveď obohatenú technickými elementami všestrannej virtuozity, dielo „koketuje“ i s tonálnymi prvkami. Podobne je to i pri Cadence č.2, ktorá vychádza z fantazijného konceptu a implementuje i ľudové motívy a náznaky fugáta. Paľa zaujme i pri Sonatíne, ktorej úvodná hrozivá „hlava“ je popretkávaná virtuóznymi pasážami. Druhá časť je založená na ostrých kontrastoch a tretia graduje vo vyložene brutálnom zvukovom delíriu. Obe Burlasove sonáty prinášajú maximálne vypätý výraz vrcholne rapsodickej formy, ktorý však stále ťaží z pevnej „pôdy pod nohami“ v podobe klasickej, miestami tonálnej štruktúry. Kým druhá časť Sonáty (1975) obsahuje fantazijné vzlety, krehké flažolety a pizzicato, ktoré doprevádzajú smutné „kvílenie“ vo vysokej polohe huslí, finále je plné divokých figurácií. V Sonate Concertante (1974) tvorí zasa prvú časť virtuózne vypätý Ritornel a finále Capriccio je založené na príkrych zvukových poliach a extrémnom výraze. V istom momente je možno neustále „tlačenie na pílu“  takmer na hranici percepcie,  dlhodobo udržiavaný výraz v extrémnej polohe  dynamiku trochu nivelizuje a poslucháč musí čeliť systematickému náporu zvukovej masy ako na rockovom koncerte, takže permanentný klimax zvukovej intenzity doslova nedovolí dýchať. Burlasove diela patria rozhodne medzi najexpresívnejšie v rámci celej edície.
Prvý disk druhého dvojalbumu takmer celý tvoria diela Jevgenija Iršaia. Jeho systematickú spoluprácu s Milanom Paľom tu dokumentuje šesť kompozícií. Omni tempore evokuje modlitbu, jednohlasná línia je oddeľovaná výrazovými pauzami, postupne sa pridávajú obohacujúce prvky, tonálna štruktúra naberá na sile a vrcholí nástupom sext „à la Bach“, po ktorom nasleduje mystický diel v pianissime s opätovným návratom bachovskej alúzie. From Nowhere With Love je skladba plná smútku, reflektujúca osud ruského básnika Josifa Brodského pred vyhnanstvom do USA a dielo Lost Notes je čisto „ruská“ epizóda s ukrytou šostakovičovskou alúziou, plná tmavých farieb a tlmených výkrikov nástroja. Vtipná Pimpampunči, malý, voľný cyklus šiestich prídavkových skladbičiek, prezentuje Iršaiovu minimalistickú polohu, ktorá Paľovi interpretačne nesmierne sedí. Nasledujúce dielo Vodever (od anglického Whatever) začína doslova z „niente“ v tichej, meditatívnej polohe. Minimum znejúcej hudby sa rozvíja do intenzívnej polohy a záver tvoria rozsiahle glissandové plochy. Vrchol „iršaiovského“ bloku tvorí kompozícia Ex Foedere. Táto náročná skladba obsahuje od éterického pizzicata a pôsobivých dvojzvukov široké využitie rôznych husľových techník, expresívne glissandové skoky, dramatické ostinato, akustické efekty (dupanie), ale i krásne smutnú kantilénu a kvázi tonálne pasáže. Je to extrémne náročná kompozícia dovedená interpretom do dokonalého obrazu. Poslednou skladbou na CD je Play Violin od Petra Grolla pre husle a živú elektroniku.Táto skladba, pôvodne pre violu, nie je veľkolepou prehliadkou kybernetickej zvukovosti, ale naopak, veľmi delikátnou, lyrickou ozvenou partu sólových huslí v tlmenej atmosfére mierne rozmazaného zvuku. Druhá časť dvojdisku obsahuje diela mladých slovenských autorov. V úvode znie dielo Frammento di Epos od Mateja Háasza. Jeho štruktúra je založená na útržkovite plynúcom jednohlase vo vysokej polohe a v kvílivej meditácii.Tvorba Adriána Demoča je zastúpená na disku trikrát, v skladbe Violin, KatharsisApogeum. Kým Violin je skôr meditatívna, Katharsis je plná razantných dynamických nástupov a Apogeum prináša plochy expresívneho tremola a dramatických emócií. Album ďalej ponúka diela Lucie Koňakovskej At the Bottom of Nonsense, ktorého široké frázy a epické, dramatické línie postupne klesajú do tichej agónie a skladba Schizofrescoes je modelovaná skôr na báze tonálnych plôch a pôsobivej kantilény vo vysokej polohe. Anton Steinecker sa tu prezentuje dielami PreludiumInvention. Preludium je miniatúra s atmosférou plnou elégie a Invention je založená na kontraste brilantnej a dravej fúgy s pôsobivým chorálom v pizzicate. Z množstva autorov na albume treba spomenúť aj Mariána Lejavu s dielom Violino Solo. Skladba obsahuje uzavreté výrazové „bunky“ striedajúce pokojné pasáže a kontrastné motorické tremolo, plné akcentovaných „nárazov“ agresívneho zvuku smerujúceho do záverečnej melanchólie.  Skladba Imagination 5. Lucie Papanetzovej  zasa stelesňuje mystický pokoj a smútok, vo voľne plynúcom prúde hudby, citujúcom motívy k filmu Schindlerov zoznam.
Tretí dvojdisk je venovaný tzv. strednej generácii slovenských skladateľov, hoci vekovo pomerne rozptýlenej. Dielo Torqued Images od Petra Machajdíka obsahuje päť častí, pomenovaných podľa piatich súčasných svetových sochárov a maliarov (Kapoor, Rothko, Kiefer, Richter a Serra).Sú to charakterové drobnokresby zľahka sa pohrávajúce s rytmickou štruktúrou a tonalitou. Album obsahuje i dve diela Iris Szeghy, CiacconuSlovak Dance. Kým Slovak Dance je milá miniatúra evokujúca ľudový idióm s výraznými „výkrikmi“ huslí a ponáškou na zvuk gájd, Ciaccona je parádnou poctou  rovnomennému „formátu“ baroka, ale svojimi extenzívnymi technikami hry (flažolety, pasáže, tonálne polia, koláže zvuku) posúva tento koncept výrazovo oveľa ďalej. Aj Pavol Malovec má na CD dve skladby, Invocazione I a II. Zdržanlivé kontrastné plochy a meditácia, ale aj krásne legatové plochy a rozšírená tonalita dodávajú týmto dielam čaro mysticizmu. Skladba Vladimíra Bokesa Cadenza III, op.63 prináša vzletný výraz a virtuóznu polohu prchavého pohybu pizzicat, kým jeho La Folia, Ciaccona, op.3 je zasa avantgardnou meditáciou nad starou formulou La Folie obohatenou o iskrivé autorské prvky novej zvukovosti. Album ďalej obsahuje  zaujímavé dielo Oľgy Kroupovej Quintessenz, vychádzajúce z intervalu kvinty, naliehavých figurácií a pomaly sa rozbiehajúcej expresívnej línie, ďalej je tu Dianoia Hanuša Domanského plná rétorických figúr a rapsodického výrazu a Sonáta Mirka Krajčiho, ktorej prvá časť rozvíja motív B A C H, kým tretia prináša ostináto s vypätým výrazom. Tvorbu Vladimíra Godára prezentuje O Crux, Meditation, pôvodne pre violončelo.Táto kompozícia postupne rozvíja líniu narastajúcu po jednom tóne v prísne limitovanej štruktúre a meditatívnych vzdychoch ostro kontrastujúcich s plochami krehkej harmónie. Záverečné dielo albumu tvorí Godárova Sonáta z roku 2004. Jej prvá časť prináša doslova démonickú atmosféru naplnenú dynamikou a vyzývavými dvojhmatmi v sekvenciách často oscilujúcich v durmolovom móde a voľne komentujúcich Bachovo dielo. Druhú časť tvorí clivá melódia na spôsob filmovej hudby, tretie Intermezzo prináša pizzicatové plochy s rezkými tanečnými epizódami. Záverečná Passacaglia obsahuje bachovskú meditatívnu ponášku v autentickej d mol postavenú na zostupnom rade tónov, postupne však stále viac evokujúcu skôr pachelbelovskú zádumčivosť v škále pôvodnej molovej stupnice.
Všetky tri dvojalbumy sú v luxusnom balení v obojstrannej verzii CD/ DVDaudio spolu s podrobne spracovanými textami bukletov. Na  interpretácii poznať, že Milan Paľa so všetkými skladateľmi dlhodobo spolupracuje, jeho ponor a obdivuhodné stotožnenie sa s obsahom diel a s rôznorodými kompozičnými prístupmi pôsobí absolútne autenticky. Spolupracuje so skladateľmi, iniciuje vznik nových diel, ktoré uvádza  a nahráva a jeho repertoárové „portfólio“ je mimoriadne.Veľké formy tejto edície (Szeghy, Bokes, Godár, Krajči) prednáša veľkolepo a  dokáže udržať napätie na neskutočne rozsiahlej ploche, vyzdvihnúť treba najmä jeho interpretáciu Godárovej Sonáty a Iršaiovho Ex Foedere. Paľa je umelec, ktorého schopnosti nekončia pri bezbrehej virtuozite a dravej koncepcii extrémneho výrazu, napĺňajúceho hudbu maximálnym emocionálnym obsahom (Burlas, Godár), ale nadchnú aj vyváženou zvukovou kvalitou, schopnosťou skvelej miniaturizácie (Machajdík, Iršai, Steinecker), dokonale zvládnutých technických a výrazových aspektov husľovej hry, i rozsiahlych meditatívnych plôch, melanchólie, zdržanlivosti a lyriky (Malovec, Godár, Koňakovská, Papanetzová). Projekt bude pokračovať nahrávkami ďalších slovenských diel, ktoré si bezpochyby udržia vysoko nastavenú úroveň.

Pre časopis Slovenská hudba č. 4/2012 a krátene pre Hudobný život číslo 3/2012 napísal Peter Katina

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára